Samantha Keir
Samantha Keir
Year: 1
Hometown: Saint John, NB
Eligibility: 1