Emma Bradford
Emma Bradford
Year: 2
Hometown: Harvey, NB
Eligibility: 2